Stenbrydning ...

- almindeligvis kan kun 10% af det udsprængte materiale anvendes

 

  

STENBRYDNING

 


At anvende natursten som råmateriale må jo synes at være en billig løsning, stenen ligger der jo bare, i hvert fald i bjergrige egne. Der er dog en række forudsætninger, der må tages i betragtning, før en lønsom produktion kan igangsættes.

 

Farve og struktur må være tilstrækkelig ensartet i et større område, således at en rationel brydning kan igangsættes. Samtidig må bjerget være passende homogent, uden for mange revner og stik. Det er vigtigt at en større mængde kan udtages i tilstrækkelig store blokke, passende til moderne maskiner, til den videre forarbejdning.

 

Selvom naturstenshandel i dag er verdensomspændende, må både de geografiske forhold d.v.s.. fragtomkostninger, og de klimatiske forhold på brydningsstedet, d.v.s.. brydningsomkostninger, nøje overvejes. Det er sjældent, at man kan udnytte mere end 20% af den udsprængte mængde sten. Mere almindeligt er det, at kun 10% er anvendelig som prima blok.

 

Brydning af natursten er meget forskellig fra den ene stentype til den anden.

 

Granitbrydning
Er hovedopgaven at producere råblok til videre forarbejdning, vil man altid forsøge at få blokken ud i størrelser, der passer til de maskiner, hvorpå den videre forarbejdning skal ske, f.eks.. rammesave.

 

Derfor er det mest rationelt at anlægge sit brud i terrasser med en højde fra terrasse til terrasse på 6-8 m. Der bør være mindst 2 frie sider. I modsat fald vil klippen være så »indspændt«, at den ikke kan sprænges ud uden stor skade på stenen. Det kan være nødvendigt at brænde en frigang (en ca. 100 mm spalte) i den ene ende eller begge ender af pallen ved hjælp af jetbrænding.

 

Hele pallen kan efter vandret og lodret boring sprænges ud og derefter deles ned til håndterlige størrelser. Ved brydning af gavnsten anvendes altid sortkrudt eller tilsvarende skånsomt sprængmiddel, - aldrig dynamit. Forsøg med diamantbesat wireskæring direkte i bruddet forsøges, indtil videre, i lille målestok.

 

Marmor- og Kalkstensbrydning
Den mest almindelige brydningsform i Italien, når det drejer sig om relativ homogen og ikke for hård marmor, er udsavning direkte i bruddet med wire, vand og kvartssand. Også udsavning med diamantbesat wire er ved at vinde indpas.

Kalksten, der ofte ligger i relativt tynde horisontale lag, kan brækkes direkte ud uden eller med beskeden boring. Men udskæring med wiresav eller diamantbesat kædesav såvelsom rundsav finder også sted.

 

 

 

 

 

Sandsten
Sandsten er ofte som Kalksten horisontalt lagdelt og brydes derfor som kalksten.


Den hårde kvartsholdige Sandsten, som f.eks.. Nexø Sandsten brydes som granit, dog ofte uden anvendelse af sprængstoffer.

 

Skifer
Det er almindeligvis ikke så vigtigt at få skiferblokke ud i retvinklede blokke, derfor sprænges, brækkes eller saves stenen ud, hvorefter den grovkløves med hydrauliske spaltemaskiner monteret på traktorer.

 

Kløv eller klyv
er betegnelsen for den retning, i hvilken naturstenen lettest lader sig kløve. Kløveretningen kan være betinget af mineralkornenes orientering i stenen, eller af omstændighederne under stenens tilblivelse.

 

Sandsten, Kalksten og Skifer har ofte en meget tydelig lagdeling og dermed meget fremtrædende kløveretning. Granit har ofte to på hinanden vinkelret liggende kløveretninger.

 

Kløven

er den almindeligvis lodretstående og bedste kløveretning.

Svallen

er den almindeligvis vandretliggende og næstbedste kløveretning.

Børsten er den almindeligvis tværliggende og dårligste kløveretning. Evnen til at kløve godt varierer stærkt fra granitsort til granitsort. Selv i normalt godt kløvende materiale kan stenen være så forvredet, at kløvning er umulig.
Slag

er naturlige revner eller lag i klippen, ikke altid parallelle med stenens kløv.

Bund

går stort set altid horisontalt og er som Slag en naturlig revne i klippen.

Pall

er klippens - på det nærmeste - lodrette væg.
Stik

er tynde revner i klippe eller blok.Kat er en stribe i granitten, der afviger i farven, oftest bestående af kvarts eller feldspat.
Skud

er sprængning.

Skudsøm

er en tæt række af borehuller, som forberedelse til sprængning